Makelele ya Kisasa. Yango togangaka nini ?

Nayebi te po na bato misusu.

Po na ngai, esengaka ngai mwa tango ya kimya po na koyoka, kotanga to koyekola makambo oyo nayebi te.

To pe po na makambo oyo nalingaka nakotela penza na bozindo na yango.

Ezali moko ya makambo oyo nalongwa na mayangani oyo bato bagangaka suka te.

Ata pe na bacouloir po na mwa ewaka to po na kolia poulet mayo, eloko esalaka ete nawumela te,ezalaka nde lokito ya makelele.

Ezali na bato bakokaka yango kasi ngai, esengaka ngai mwa ngonga ya kimya.

Esika nafandaka na Kinshasa, eza pasi mwa tango ya kimya ézala molayi.

Mbala mosusu, oyebi pe ndenge ebandi te, na kati-kati ya butu, osutuki na pongi, bato bazoswana na bala-bala.

Nazalaki koyeba te po na nini butu nyonso ezalaka na mwasi na mobali moko oyo bayaka koswana na se ya lininisa esika nalalaka.

Namitunaka, yango po na nini, butu nyonso mwasi na mobali songolo pakala bayaka kaka koswana na se ya lininisa na ngai.

Kala te, nawuti koyeba ete elalelo moko ezalaka na bala-bala na biso, na mwa likolo.

Lokola bazalaka penza libala ya solo te, kasi ya kobombama, to pe, kosangana ya ngonga, soki mobali akomi kopata-pata po na kofuta, ekomaka ngambo. Wana koswana ebandi.

Soki koswana esili, pongi ezwi yo. Tango okoti penza na pongi, kaka na pete, oyebi te soki ebandi ndenge nini… bakani kobengana milimo mabe.

Ekoki kozala na kombo ya Yesu po na baoyo bazalaka pembeni na ngai…to pe na mosika, na megaphone, Imam songolo akobelela na mosika kombo ya Mohamad tika Allah apambola kombo na ye…

Olamuki. Olobi oluka moto azali koloba maloba ezali na nzela na yo na radio…mawa!

Olali na ndako na yo oyo ofutaka sanza na sanza, na mbeto na yo oyo osomba na mbongo na yo, otié moustiquaire…kasi ngungi aboti courage, suka na kanza, akoteli yo na moustiquaire, adyoti yo.

Okwaka pe atikali wana azoluka adyota yo mbala ya mibale.

Na ndaku na yo moko kasi pongi lokola pongi na kiti ya matanga, ndoto ndambo ndambo, epayi bakoyemba, epayi bakolela… ndenge Lutumba ayemba.

Tongo etani, osukoli, olingi kobanda kokoma, pasteur moko asali campagne ya 100 jours! Abandaka na haut parleur na 06h00 tii na 08h00!

Omeli kafe na makelele ya 100 jours, yo wana omibwaki na babalabala ya Kisasa po na koluka mwa likuta !

Nzela nyonso, koganga na koganga! Ya mituka babelela, ya koswana baswana, ya kobengana milimo babengana…

Ndelo oyo bato babelelaka kombo ya Nzambe na Kisasa… Kaka po ye ya ngana, akipaka na ye kobelela wana te!

Po ndelo oyo babelelaka ye na Kisasa! Ata ngai soki nazalaka ye, nalingaki pe nabeta na ngai kaka kara!

Osilisi kotangisa to kokoma to kopesa makanisi, ozwi mwa eloko. Ozongi na ndako.

Osombi mwa Energie Malt, okitisa mongongo, mangomba misato ezinga ngai. 17h babandi. Bazali soki 18 na kati kasi baffle lokola bazali soki 238!

Lelo nalobi natia baécouteur, baécouteur eboyi kutu kosala.

Nazali na bavideo nakitisaki po na koluka kososola ndenge nini babimisaka molinga ya metani na zongo po na kokela lotiliki! Wapi kimya!

Ndenge ya koyoka yango ezali te po ye, Pasteur ya 100 jours, azoteya bango ndenge nini esengeli bamitungisa te po Nzambe akozwa bango en charge!

« Kaka na butu ya lelo, batindela yo mbongo na M-pesa! …batindela yo mbongo na Orange Money…au nom de Jésus!  » wana ndenge Pasteur azoganga na haut parleur!

Yango boganga nini? Mabe yango bosala eza ya ndenge nini?

Binemi yango oyo balukisaka bino, bosala bango nini o? Bósengaka Ye ábomba bino, bosalá penza nini bokomá bibanga-banga boye… tii bozangisa baninga mwa ngonga ya kimya!

Bosengaka pe bolimbisi po na makelele oyo botiaka! Ndenge bozangisaka baninga tango ya kopema pe ya kobanza!

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *