TV ya Kongo elakisaka nini mingi ?

Na Kinshasa, natalaka TV kaka ya TNT.

Ezalaka na makambo minene mitano oyo balakisaka :
1. Politiki (mopelengano)
2. Miziki
3. Binzambenzambe
4. Impuissance sexuelle (bolembu ya bomobali to bomwasi)
5. Maboke

Makambo po na bana ezalaka te. Makambo ya makanisi to ya misala ezalaka mingi te.

Ata Maboke yango, masolo ezalaka kaka ya bazobazoba, bamakangu, kindoki, bato bazanga misala…

Maboke oyo lisolo ezoleka na kompani, na bilanga, kobundela mboka, kotelemela makono to mikakatano…ezalaka na masolo ya Maboke te.

Mikolo oyo coupe d’Europe ebandi. Na TNT ezalaki te. Natindi basombela ngai connexion ya Canal+.

Eloko ya liboso :

Malonga ya bilili !
Omoni na elengi ya miso.

Malonga ya mongongo. Maloba ezali kobima penza ya pimbo.

Eloko ya mibale :
Kolongola masano ya ndembo nazalaki kotala, nayei komona lisusu, tala ebele ya bilili po na bana.

Makanisi ezongeli ngai :

Po na kotala Canal+, ezosenga mwa makoki.

Mwana ya mobola azali na makoki yango te.

Soki atikali kaka boye, akotikala na sima ya bana ya bato ya mbongo.

Lokola pe awa po bandima yo, olobela bango kaka français, français ya bana ya babola ezokoba ya kozala ya bobola, français ya bana ya bato ya mbongo ezokoba na kozala français elenda !

Tokoki kofanda te, tokangi maboko, lokola ndenge tozali kotala lisano ya ndembo.

Elingi koloba, tósilika to tósepela soki mongete mokoti, tozali na likambo ya kosala te.

Te. Na oyo etali lobi ya bana ya babola, tozali na eloko tokoki kosala

Canal + te nde epekisi rtnc, kozala na bilili ya malonga pe manaka ya malonga.

Hollywood te nde epekisi Mabokewood kosala masolo ya malonga ata ko malonga ya bilili ezosenga mwa makoki.

Ezosenga babola pe bana na bango baboya kotalaka makambo ezanga malonga.

Kasi basala boni soki bayebi ata te ndenge bilili pe manaka ya malonga ezalaka ?

Ekomi nde mokumba ya bato ya mayele baluka ndenge ya kosala po bana ya babola bazwa konzo ya kotalaka bilili ya malonga.

Nalobi te batala kaka Canal +.

Po soki tokei na bozindo ya makambo, ata pe baCanal+ wana, ezali kaka baboloko epayi wapi bayingisa biso pe tondimá komifandisa na kati.

Nalingaka te koloba : « esengo na babola ».

Mokolo ya liboso nayokaki esakola wana ezali pe mokolo ya liboso naboyaki yango.

Yango wana butu na moyi nabundaka po na kozala mosika na bobola.

Tata ya tata na ngai ayebisaki ye, ye pe ayebisaki ngai :

« owa na okpa, boo njooli okpa !  »

Elakisi :
Kokweya na kokufa, soki bongo, nakopona kokufa.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *