Triple option : nzembo ya Papa Wemba ayembaki na Barbara Kanam

Batunaki ngai motuna oyo :

Mbote yaya nalingi nasenga yo soki okokoka kolimbola nzembo wana « triple option » ya Papa Wemba pe Barbara Kanam ! Matondo mingi ya liboso.

Nayebaki nzembo yango te. Yango wana esengaki ngai nayoka yango nanu malamu po na koyeba ndenge ya kolimbola yango. Lokola pe makomi na yango ezali na internet te, nalekisaki mwa ngonga po na kokoma yango.
Kombo oyo « Triple option » ezali na français. Elakisi maponi misato, elingi koloba nini ? liboso ya kopesa ndimbola ya liloba oyo triple ption, tomeka nanu koloba na mokuse, nzembo yango ezali kolobela nini ?

1. Bokuse

Nzembo oyo ezali lisolo ya bato mibale : mwasi pe mobali.
Mwasi azali koloba ete ayebi kobongisa nzoto na ye po abima malonga na miso ya bato. Ayebi ndenge asalaka po mibali bakweya ya mayanga. Alobi ete, azali na makambo misato asalaka : abendaka, akangaka pe alengisaka. Yango nde azali kobenga “triple option” (mabakami misato). Soki mabakami wana misato ekweleli yo, ozali na ndenge ya kokima te. Kasi po na kozala na mabakami yango misato, mama na ye ateyaki ye malamu : Eyaka yango moko te, esengaka kozala tango nyonso na kati ya koyeba ete esengeli komibongisa, komisala bopeto, kotia malasi, kodenda pe mwa basekele po nzoto ezalaka tango nyonso ngebu-ngebu.
Mobali, po na ye, azali kobeta lisolo, boni boni akweyaki na bolingo po na mwasi oyo. Aye kososola ete ezali mabakami misato oyo mwasi asalelaka nde ekanga ye.

2. Bososoli

Na loyembo oyo, Alanga nzembo asaleli mayele mibale po na kolakisa makanisi na ye : bokokanisi (comparaison) pe botuni masese (questionnement des proverbes). Tokolimbola yango na bozindo. Na oyo etali elobeli, asaleli oyo babengaka : kokambika na minoko to alternance codique elingi koloba azali koloba na lingala kasi maloba ebele ezali na français. Tokolimbola maloba yango na sima;

3. Bokokanisi (comparaison)

Alanga nzembo asaleli makokanisi mibale (deux comparaisons) : ya nzebi ya fiziki pe ya bilei.

3.1. Nzebi ya fiziki

Ndenge asalaka ete mibali bakweya mayanga, batalaka ye na nzela akokanisi yango na makambo ya fiziki. Alobi : « Mabele ezalaka na puissance ya koattirer babengi pesanteur. Ebongo ngai avec triple option : pesanteur, courant pe aimant. Nabendaka, nakangaka pe nalengisaka ».

Kobenda abendaka mibali, akokanisi yango na mobendo (pesanteur) oyo ya mabele. Po mobendo (pesanteur), bokasi wana oyo ezalaka na katikati ya mabele, ebendaka biloko nyonso. Yango nde esalaka, soki obwaki libanga na likolo, suka-suka ekokweya na mabele.

Mobali soki apusani pene na ye, akokende lisusu te, akoluka lisusu na mipanzi te, akotala lisusu basi mosusu te. Akokanisi yango na mokango (magnetisme). Aimant ebendaka bibende pe ekofanda ya kokangama na aimant.

Mobali soki olingi koya na maseki, okomona makambo na yo. Okobanga pe po na kopusana po bopeto na bonzenga oyo azali na yango elengisaka. Akokanisi ezalela wana na ndenge soki osimbi basinga ya lotiliki okolenga. Na fiziki babengaka yango molengo (electrocution).

3.2. bilei

Kitoko pe kongenga ya mwasi, akokanisi yango na bilei.
Nzembo ebandi na maloba ya mwasi. Mwasi azali koyemba, alobi ete lokola “likayabu elelaka tshololo na kikalungu , mwasi pe ebongi alela tshololo na nzela». Makelele wana ebimaka tango moto abwakaka likayabu na kati ya mafuta, epesaka bato nyonso oyo bazali nzinga-nzinga posa ya kolia likayabu yango. Yango wana, mwasi pe tango abimi na bala-bala, esengeli bato nyonso bamela soyi tango bakomona ye. Alanga nzembo akokanisi bosepeli na mwasi pe posa ya bilei.

Elengi na ye, akokanisi yango na elengi ya mayi ya malala : “Naza masanga oyo ebongisaka feti, Jus naturel, Elengi na lolemo”.

Mobali aye kokamata maloba. Ye pe akobi se na kokokanisaka bosepeli na mwasi pe biloko ya kolia. Mwasi yango, kombo na ye Zaïna-mwana-ya-mvwama. Mobali alobi Zaïna azali lokola mbolongo na kikalungu. Posa oyo ezwaka moto oyo azali na nzala pe azali komona mbisi ya tomson ekalingami pe ezali kongala na kikalungu, yango nde soyi oyo ye amelaki tango amonaki Zaïna-mwana-mvwama.

Mobali alobi ndenge akweyaki mayanga na bolingo po na mwasi oyo. “Mwana ya mvwama, mbolongo na kikalungu, zolo makale-kale, miso trouble, monoko emeli soyi, posa egrignoter. Makanisi es’envoler, rêve se na table, esprit na ngai ekomi envahi. Soki na eklezia, bakoloba envoutement. Po na clin d’oeil ya pamba, moto atomber amoureux » Aye kososola ete, ezali nde po Zaïna asalelaki « triple option ».

3.3. Kozala na kati ya koyeba (conscience), banzete, banyama pe bibende

Po mwasi abenda, akanga pe alengisa, alanga-nzembo alobi ete, eyaka yango moko te. Esengaka kozala tango nyonso na kati ya koyeba ete, esengeli komibongisa, komisala bopeto, kotia malasi, kodenda pe mwa basekele po nzoto ezalaka tango nyonso ngebu-ngebu. Alanga-nzembo akokanisi kozala na kati ya koyeba (conscience) na mapapu ya ndeke, to pe, na binyanyi (nageoires) ya mbisi.

Mapapu nde epesaka ndeke makoki ya kopumbwa na likolo. Binyanyi ya mbisi yango nde epesaka ye makoki konyanya (konager) to kopusana na kati ya mayi. Eloko oyo ekopesa mwasi makoki ya kobenda, kokanga pe kolengisa mibali, ezali nde kozala na kati ya koyeba : « Assurance ya ndeke, mapapu na ye ; ya mbisi eza banageoire na ye ; oyo ya ngai mwasi, ezali kozala consciente. Moke, monene, mokuse, molayi, eza baqualité, surtout proprété, mwa nsunga ya bien, secret yango wana. Triple option ekosimba ».

Kozala na kati ya koyeba wana nde etindi mwasi abelela ete : « Jamais nakondima baloba ke nabeteli. Po nayebi secret ya komisala ngebu-ngebu. Triple option en action. Valeur na ngai, moto akokakola te. Siatapata! ». Bonkutu (secret) yango, mama na bango moto alakisa ye yango. Mwasi alobi boye : « Merci mama olakisa ngai malamu. Nalamuka na tongo, nakoti douche. Curer na ngai, nayebi le pourquoi. Résultat na yango : partout où je suis, okuti ngai na ndako, omoni canon ; Nabima na nzela Wana nde scandale.»

Mpiko na ye ebombama kasi ezali. Yango wana akokanisi yango na ebende. Ayebi ete bato misusu bamikosaka tango bamonaka ye azali kodenda, bakokanisa ete ezali bibukana-bukana nzoka nde amikokanisi na ebende. “Po nadendaka, babengi ngai fragile. Nzoka nde ebende ».

Na nzembo oyo, mwasi akokanisi nsunga oyo ebimaka na nzoto na ye, na nsunga oyo ebimaka na mbe (fleur) oyo elonama na bilanga pene ya ndako : « Naza …Parfum ya bafleur ya Jardin, nzambe. Art ya suka ya maboko ya Yawe” soki otali kitoko ya mbe (bafololo), okomona ete Nzambe azali moyi-ntoki (artiste) ya makasi. Po na Alanga Nzembo, mbe ezali etapi ya suka ya ntoki (art) ya mokeli. Solo oyo mbe etindaka na zolo ya bato ezalaka na ngembu-ngebu pe sembe-sembe ya suka.

Alakisi ete ata bato bakoki komonana lokola bazali ndenge moko, ndenge ya kosalela makambo nde ememaka bokeseni. Yango wana alanga-nzembo akokanisi bokeseni ya basi pe bikomeli oyo tosalelaka. Craie ekomaka, touche pe ekomaka. Kasi ndenge touche ekomaka, ekeseni na ndenge marqueur ekomaka. « Papa alobi : ezala stylo to marqueur, oyo ezocompter ezali : ekomeli. crayon, craie, ata touche, ekomeli kaka ».

4. Botuni masese ( bondimi pe bokesenisi)

Tosalelaka masese po na kofandisa likanisi oyo ezwami lokola liteya. Na loyembo oyo, alanga-nzembo asaleli masese na lolenge mibale : lolenge ya liboso, asakoli yango ndenge ezalaka pe andimi yango pe akotisi yango na liteya na ye. Yango nde tobengi bondimi.

4.1. Bondimi : “Soso amela mayi na mozindo po na na kolanda masta na ye libata”.

Soso, lokola amonaki ete ye na libata, bawaya-wayaka na mboka, tango amoni libata akeyi na ebale, ye pe alandi. Nzoka nde libata, ndenge bakela ye, ayebi ndenge ya kotepa na mayi. Soso amoni libata akeyi na mayi, ye wana pe akeyi komibwaka na ebale; lokola ayebi mayi te, ameli mayi. Elingi koloba ete, kosala likambo te po omoni moto mosusu asali. Miyeba soki ozali nani, olingi kosala nini, pe po na nini olingi kosala likambo yango. Okokoka kosala yango ?

Alanga nzembo abeti lisese oyo na ebandeli ya loyembo kasi ndimbola na yango emonani ete : soki mwasi, alingi abenda, akanga pe alengisa mibali, ezali na oyo esengeli kosala. Soki te, okosuka lokola soso na katikati ya ebale.

4.2. Bokesenisi : Keba na philosophie pe baslogan ya bayi-mokili, Po de fois eruinaka

Ekosenga mwasi asala keba. Komitika, kozanga kolengela nzoto ekoki kotinda mobali akende mosika. Wana triple option ezosala lisusu te. Yango wana alanga-nzembo alobi : “Soki omoni chérie akomi kolia quelque part, ce que ndako na bino ekoti mindondo”. Po na kokima makambo ya bongo, alanga –nzembo akebisi. Lisese mosusu okoyoka, kondima bindimela te. Abimisi masese mibale oyo, po na ye, esengeli kokotisa mwa bokeseni. Ezali penza solo te.

Lisese ya liboso ezali : « basi nyonso bazali ndenge moko ?” Alanga-nzembo aboyi yango. Atuni : « Nani yango aloba : basi nyonso bazali ndenge moko ? Est-ce oyo ya Bagowu na Biyoncé, bazali ndenge moko ? Kotika te, po basi bakeseni.” Aboyi likambo ya koloba ete basi nyonso bazali ndenge moko. ndenge mwasi akomilengela, ekopesa bokeseni. Basi nyonso bazali ndenge moko te.

Lisese ya mibale aboyi ezali : “Nani pe aloba : « kitoko ezali mabele ? Abala mabele, Tondima ye”. Elobamaka bongo po na koboya lolendo ezanga tina oyo bato bazalaka na yango po na kitoko. Lokola tokosuka se tokufa, yango nde balobaka, kitoko ezali mabele. Kasi alanga-nzembo alobi, kobwaka nyonso na se te. Kitoko ezali na tina na yango. Esengeli kolengela nzoto, po moto oyo akobala mabele azali te. Okobala mwasi, esengaka kobala mwasi oyo azali na triple option.

Po na komonisa tina ya kitoko, alanga nzembo alobi : “Tala ngai bien, na babeauté. Olingi foto ? Zwa foto, Tsheke ! Mama ee, kitoko ya mwasi, ejouaka ! Ejouaka, Papa !”

5. Kokambika na minoko

Asangisi minoko mibale : lingala na français. Masakola ezali na lingala. Kasi maloba mingi, alanga-nzembo asaleli français.

Tolanda nzembo

 

Soso amela mayi na mozindo po na na kolanda masta na ye libata.

Somo ee ?

Tshololo

Likayabu na kikalungu

Mwasi na nzela, ilifo pe alela tshololo

Mabele ezalaka na puissance ya koattirer

Babengi pesanteur

Ebongo ngai avec triple option :

Pesanteur, courant pe aimant

Nabendaka, nakangaka pe nalengisaka

Namiyebi, yango nazali fière.

 

Mwana ya mvwama,

Mbolongo na kikalungu,

Zolo makale-kale, miso trouble

Monoko emeli soyi posa egrignoter.

Makanisi es’envoler

Rêve se na table,

Esprit na ngai ekomi envahi

Soki na eklezia, bakoloba envoutement

Po na clin d’oeil ya pamba,

Moto atomber amoureux

Nzoka ezali triple option ya Zaïna

 

Nabendaka, nakangaka pe nalengisaka

 

Pesanteur, na aimant plus courant

Ekangi ngai

 

Naza masanga oyo ebongisaka feti

Jus naturel

Elengi na lolemo

Parfum ya bafleur ya Jardin, nzambe

Art ya suka ya maboko ya Yawe

Mobimba na ngai eza ya kokakola te

Tala ngai bien, zwa ngai bien

Okutani na mwasi, visa ya repos

 

Naza masanga oyo ebongisaka feti

Jus naturel

Elengi na lolemo

Parfum ya bafleur ya Jardin, nzambe

Art ya suka ya maboko ya Yawe

Mobimba na ngai eza ya kokakola te

Tala ngai bien, zwa ngai bien

Okutani na mwasi, visa ya repos

 

Merci mama olakisa ngai malamu

Nalamuka na tongo,

Nakoti douche

Tuna ngai,

Nayebi le pourquoi

Résultat na yango :

Partout où je suis

Okuti ngai na ndako,

Omoni canon

Nabima na nzela

Wana nde scandale

 

Batanga basi, batanga pe yo ?

 

Ah, Mulaja acréer embouteillage

Kobanda Triomphal tii na Échangeur

Komona amoni Zaïna mwana ya mvwama

Au lieu abeta sifflet,

Palpite, ameli sifflet.

Bageste ya maboko

Ekomi ya kobengela Zaïna

Accident, suka na carnage

Na cortège ya président

Suka wapi ?

 

Nabendaka, nakangaka pe nalengisaka

 

Pesanteur, na aimant plus courant

Yango ekangi ngai

 

Po nadendaka, babengi ngai fragile

Nzoka nde ebende

 

Pesanteur, na aimant plus courant

Yango ekangi ngai

 

Papa alobi :

Ezala stylo to marqueur,

Oyo ezocompter ezali : ekomeli

Crayon, craie, ata touche, ekomeli kaka.

 

Jamais nakondima baloba ke nabeteli

Po nayebi secret ya komisala ngebu-ngebu

Triple option en action

Valeur na ngai, moto akokakola te

Siatapata!

 

Jamais nakondima baloba ke nabeteli

Po nayebi secret ya komisala ngebu-ngebu

Triple option en action

Valeur na ngai, moto akokakola te

Siatapata!

 

Siatapata!

 

Assurance ya ndeke, mapapu na ye

Ya mbisi eza banageoire na ye

Oyo ya ngai mwasi, ezali kozala consciente

Moke, monene, mokuse, molayi

Eza baqualité

Surtout proprété

Mwa nsunga ya bien

Secret yango wana

Triple option ekosimba.

 

Jamais nakondima baloba ke nabeteli

Po nayebi secret ya komisala ngebu-ngebu

Triple option en action

Valeur na ngai, moto akokakola te

Siatapata!

 

La fille aux lèvres électriques

Ekanga banyama

Ekanga mibali

 

Keba na philosophie pe baslogan ya bayi-mokili

Po de fois eruinaka

Soki omoni chérie akomi kolia quelque part,

Ce que ndako na bino ekoti mindondo.

 

Kitoko na elengi, ejouaka !

 

Nani yango aloba :

« basi nyonso bazali ndenge moko ?”

Est-ce oyo ya Bagowu na Biyoncé, bazali ndenge moko ?

Kotika te, po basi bakeseni

 

Nani pe aloba :

« kitoko ezali mabele” ?

Abala mabele,

Tondima ye.

 

Est-ce que tango basalaka concours ya ba-la-plus-belle na ba-la-plus-jolie, baponaka basi ya bilongi mabe ?

 

Nani yango aloba :

« basi nyonso bazali ndenge moko ?”

Est-ce Omba na Shako bazali ndenge moko ?

Kotika te, po basi bakeseni

 

Nani pe aloba :

« kitoko ezali mabele” ?

Abala mabele,

Tondima ye.

 

Tala ngai bien,

Na babeauté

Olingi foto ?

Zwa foto

Tsheke !

 

Mama ee,

Kitoko ya mwasi,

ejouaka !

Ejouaka, Papa !

 

Barbara, nsunga ee !

Elubu na yo kitoko!

 

Boyebisa ye ke :

Akanisa te ke soki asilisi bouteille ya sky

Nde akomi yanke,

Kwiti na ye mabe.

 

Jamais nakondima baloba ke nabeteli

Po nayebi secret ya komisala ngebu-ngebu

Triple option en action

Valeur na ngai, moto akokakola te

Siatapata!

 

Ezwi, ezwi!

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *