Oyo esi bakoma, otangi yango?

Elobamaka mingi mingi ete tolingaka kobomba makambo. Yango wana tokufaka na basekele na biso. Kasi mwa ndambo oyo ekomamaka, bato boni basalaka makasi ya koluka kotanga yango ?

Ebele ya boyebi oyo ezali lelo, bapaya bayaki, bayekoli, batangi pe bakei kosalela yango na bamboka na bango. Babakisi bwanya pe bakeli na yango makambo ya sika.

Boyebi yango pe ezali na yango nanu. Liboso ya kobalola miso libanda, totala-tala nanu nzinga-nzinga na biso, boyebi nini esi ezali. Tokoma yango ? To pe totanga yango ?

Na babuku tokomaka, mingi mingi totangaka kaka bakombo ya bapaya oyo bakoma makanisi pene na oyo tozali kokoma.

Soki otuni mokomi, akoyebisa yo :  » Te, ngai nde moto ya liboso nakomi yango na Kongo ». Ha ?

Tozala na komikitisa. Soki oluki malamu, okomona ete, kaka na kati ya Kongo, ebele esi bakoma makambo oyo yo ozali kokanisa obandi.

Tango mosusu pe ezali ya solo ete, yo nde moto ya liboso okomi yango. Kasi ezali na bato ebele oyo yo okoki kokende kotuna.

Bango, bakoma te kasi bayebi. Bakofungolela yo. Boyengebene ezali kosenga otanga bakombo na bango tango okokoma buku na yo.

BaEgyptien ya kala bazalaki bayindo. Bakomaki makanisi pe bwanya. Lelo na sima ya bamvula 3000 pe mata, makomi na bango ezali. Mingi pe ebongolama na minoko ya Poto oyo toyebi.

Na bamboka ya kati na Kongo, ezali na boyebi ndenge na ndenge oyo ekoki kosunga biso lelo. Eloko ezipaka biso miso ezali lolendo ya lingisi (l’orgueil du diplôme).

Tobanzaka ete, lokola toleka Rond-point Ngaba, moto moko te akoki lisusu koloba na biso likambo. Kasi mokili esuki na Kimwenza te.

Tomikitisa, tolanda lokolo ya nganga ya bwanya Pharmacien Bantangu.

Atangi pharmacie na Kisasa pe na Amerika, kasi ayekoli pe na bwanya ya bokoko na bamboka ya Kongo Central.

Ata ko lelo akoti na molongo ya bakoko, kasi atikeli biso Manadiar , zengaver, Manacovid pe bakisi ndenge na ndenge.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *