Lisolo ya loyembo « Bolingo eza compliqué »

Lelo nalingi kososola mwa moke nzembo na kombo : « Bolingo eza compliqué », ya alanga-nzembo na kombo But Na Filet.

Kombo nanu ya loyembo esili komonisa likambo nini alingi koloba. Liloba oyo « Compliqué » ezali liloba ya français.

Elingi  koloba, mbilinga-mbilinga pasi po na koyeba, pasi po na kolimbola tina oyo likambo esalami. Yango wana, azali kobandelaka tango nyonso : « eza compliqué ». Loyembo na ye ezali komema tomitunaka tango nyonso : « bolingo ezali Nini? »

Nzembo oyo ezali na biteni minene mibale.

Na eteni ya liboso, mwasi alingi mobali na kombo ya Fabrice Nseka. Pe azalí kokokanisa bolingo yango pe nzala ya bilei.

Na eteni ya mibale, Alanga-nzembo apesi bandakisa oyo ezali komonisa mbilinga-mbilinga ya makambo etali bolingo.

Tobanda nanu Na eteni ya liboso.

Na ebandeli, Alanga-nzembo alobi boye : « Motema na ngai emema nyonso, ya malamu na ya mabe. » Elakisi nini?

Na bomoyi, moto akutanaka na makambo ya ndenge na ndenge. Makambo yango ekendeke kofanda na Motema.

Motema eponaka te, na makambo ya malamu, na makambo ya mabe, nyonso oyo eyelaka biso, motema nde sanduku, motema nde ebombaka.

Po okoka kokende liboso, esengaka ozala na makoki ya kokanga motema. Kasi ata ko omesana na komema, ezali na mokolo okomema oyo ekoleka yo kilo. Yango wana But na Filet ayembi :

(1)
« Motema na ngai emema nyonso, ya malamu ná ya mabe, lelo ememi kilo ».
Na makambo ya libonginy, tokoki kozongela ndenge asaleli likelelo komema.

(1) ememá nyonso
(2) lelo ememí kilo
(1b) estomac na ngai eliá nyonso
(2b) kelo elié bolingo

(1) ezali komonisa ete, na makambo etali mokumba ya komema makambo, motema na ye eyebi kosala yango. Na (2) ezali komonisa komema ya sika eyei kobakama na oyo ya kala.

Po aloba na mokuse, asaleli likitana
(3) ya malamu
(4) ya mabe
makambo ya malamu na makambo ya mabe.

Oyo elobami po na Motema, elobami pe po na likundu, na français babengi « estomac ».
« Estomac na ngai elia nyonso : misuni na ndunda, lelo elié na yango bolingo ».

Awa tomoni ete, libumu eyambi oyo emesana koyamba te. Emesana na bilei ya mosuni. Kasi elié bolingo. Nzoka bolingo baliaka yango te.
Akomi kolela, bato bakoki kokanisa ete, azalí kolela po azalí na nzala, nzoka nde mbilinga mbilinga ya bolingo ezwi ye.

« Ata omoni ngai naleli nzala, kopia bilei te.
Motema na ngai, etonda kala. Po bilei ya motema na ngai eza yo Fabrice, Nseka na ngai ».

Alanga-nzembo azalí komonisa mobulu oyo ekoti na molimo. Motema etonda na Fabrice Nseka, kasi azali lisusu kolela bilei yango. Na polele, azalí na nzala, kasi ya bilei te, azalí tango nyonso na posa ya bolingo ya Nseka, yango epemisaka Motema na ye.

Na eteni ya mibale ya nzembo oyo, po na komonisa mbilinga-mbilinga oyo ezalaka na makambo ya bolingo, Alanga-nzembo azwi bandakisa. Bandakisa yango tokoki kokabola yango na maboke misato.

Liboke ya liboso.
Oyo ozomona, ekeseni na bosolo ya makambo. Azwi ndakisa ya mofuteli pe mokolo-lopango ; moto ya nzoto Mike pe engambe.

But na Filet ayembi boye : « Moto mususu okokanisa aza Bailleur ya motema na yo, nzoka aza na ye locataire ». Alingi koloba Nini ?Yo okanisaki alingaki yo po na libela, po bofanda, bosala libala, Kino liwa ekabola bino. Nzoka ye ayaki na ye kaka po bozalazala mwa tango, sima akei na ye. Azalaki na ye kaka kofutela. azwi ndako ya malonga, akei na ye.

« Oyo ozokanisa que azali locataire ya motema na yo, nzoka ye nde, bailleur. » Oyo okanisi ezali na yango kaka po bomela mwa kopo, mwa nzoto etutana, ye akende na ye, yo pe okende na yo, okokamwa ,ye nde bofandi penza, botongi libota, kino kaka liwa nde eye kokabola bino. Okanisaki azalaki mofuteli, nzoka asomba lopango. Yango wana, Alanga-nzembo asukisi na bolobaka ete: « Oh Mama Bolingo eza compliqué ».

Ndakisa ya mibale ezali ya moto ya nzoto Mike pe engambe. Alanga-nzembo alobi : « Moto mosusu okomona ye moke boye, okanisi aza inapte, nzoka champion na bolingo ». Elakisi nini ?

Okoki kotala moto boye, omitali, olobi : ye te. Omilobeli : oyo mwasi ya niveau na ngai te, oyo mobali ya niveau na ngai te. Kasi lokola liseki, lokola kokelela, bobandi kokutana, suka suka oyei komona ete, ye nde alingi yo penza na bolingo ya solo. Tango nyonso ozali na mikakatano, ye azalí wana. soki omoni ye, esengo na yo ebandi. Azoluka bolamu na yo na ndenge ya kosakana te.

« Oyo ozomona ye bapaquet ebele, mema ye na bolingo, nzoka azali na ye lembele. » Okoki kotala moto boye, omilobi : ye penza. Mobali to Mwasi ya malonga, misolo epayi, kitoko epayi. Ondimi mbala moko bozala. Kasi, obela, ozala na mikakatano, ozala na mawa, amonanaka te. Alanga-nzembo abengi ye : « lembele ».

Na liboke ya mibale ya Bandakisa, But na Filet abimisi polele bato mabe na bolingo. Okanisi ozokosa moninga. Olingi ye te, olingi kaka mwa mileki epayi na ye, sima olingaka na yo epayi mosusu. Nzoka nde, ye pe akosaka na ye yo. Ye pe alukaka mwa eloko epayi na yo.

Loyembo ekobi boye : « Papa oyo nazwaka ye mushina. Papa ya bato abala na ye. Ye pe azwaka yo réserve » Elakisi nini? Yo okendeke epayi na ye po apesa yo mbongo. Yo okanisi ete, ndenge asalisaka yo na misolo, ye alingaka yo, yo nde olingaka ye te. Tata wana ayebi polele ete, apesaka yo mbongo, po asilisa baposa na ye ya nzoto. Ye azwaka yo réserve. Elingi koloba, soki mwasi na ye akokisi baposa na ye ya nzoto te, akopesa yo mbongo po akokisa baposa na ye ya nzoto. Lokola olobelaka ye maloba ya bolingo, ye akanisaka olingaka ye.

Ndakisa mosusu ya kokosana ezali :
Songolo abala. Kasi akende kolinga Pakala libanda. Aloba te ete : abala. Kasi Pakala ayebi malamu ete, Songolo abala. Asala lokola ayebi te, kasi ayebi.

Pakala pe abala. Alinga Songolo kasi abomba libala na ye. Kasi Songolo ayebi ete Pakala abala. Ye pe asala lokola ayebi te, kasi ayebi. Tango bakutanaka, miyibi mibale bakosanaka

But N’a Filet ayembi : « Petit oyo nazwaka ye moyibi. Ye pe azwaka yo moyibi. Bino na bino miyibi. »… »Oh Mama Bolingo eza compliqué »

Liboke ya misato ya makanisi ezali oyo etali pasi po na kolimbola. Bato oyo esengelaki bayokana te, bolingo na bango ezosimba. Bazali koyokana malamu.

Alanga-nzembo alobi : « Okokamwa, mobali licencié alingi illettrée mais bazosala love bien ». Na lingala penza tokoloba : « Okokamwa, mobali asilisa na bobongo, mwasi atanga te kasi balingani na bolamu ».

Alanga-nzembo abakisi : « Côté oyo, mwasi licenciée, mobali licencié mais bolingo ezosimba te ». Mobimba na lingala, tokoloba  » « Epayi oyo, mwasi asilisa na bobongo, mobali pe asilisa na bobongo, kasi, bolingo ezosimba te ».

Pasi po na koyeba po na Nini bato oyo esengelaki bolingo na bango esimba po bango mibale batanga, ezosimba te. Nzoka, moko atanga, mosusu atanga te, bolingo ezosimba.

Alanga-nzembo ayanoli ete : « Elingi koloba bolingo etanga te. » Na makambo ya bolingo, eza te po boza Ekolo moko, loposo moko, bosambelaka esika moko, botanga…nde bolingo ekosimba. Eyebani po na Nini esimbaka to esimbaka te.

Ndakisa ya suka, yango nde ebakata ya makambo. Okanisi penza okutani na oyo bakoko baponela yo. Moto ya bosembo, abangaka Nzambe.

Nzoka, tango okofanda Na ye, okokutana penza nde mabe elata nzoto ya moto. Alanga-nzembo alobi : « Moto mosusu, okanisaka que aza pasteur. Mema ye na bolingo, nzoka aza na ye païen. Meka. Okopesa nga raison. Ndenge okobwaka bible, ndenge okosala film. » Okokweyisa na boyambi na yo. Okosala penza film, novelas ekosa!

Ma Ma Ma Ma Mameee…
Oh Fabrice Nseka
Eza compliqué!

Yango wana, po na kosukisa, But na Filet ayembi eteni ya nzembo ya Marie Misamu « Salela ngai bikamwa Yawe ». Soki moto akomi kozela Yawe asalela ye bikamwa, ce que mayele esili ye.

Atikali kaka na milelo. yango wana asukisi nzembo na maloba ya Pepe Kallé : « Soki nakolela, love eza compliqué… Monano oyo ya Masuwa ». kotiola ezalaka Pete, kasi konana ezalaka pasi.

Bolingo eza compliqué.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *