Lisapo ya kombo chimie to kemi

Kombo wana chimie (chemistry) elakisi nzebi ya mboka ya bayindo (kemi).

Kemet ezali kombo bato ya Ezipito ya kala-kala bazalaki komibenga. Bazalaki bayindo.
Bagreki bazalaki kokende na Kemet koyekola ndenge ya kosangisa pe kobongola bakisi.
Tango bazalaki kozonga na mboka na bango pe kosala mosala yango, bandeko na bango bazalaki kobenga bango : bato oyo basalaka nzebi Kemet.
Nde boye kosangisa pe kobongolisana bakisi ebengamaki kemi.
Français nde ebengi « ch » sh kasi na nkota isusu ebengamaka se « k » (chemistry, chimica…).
Na lingala tosalelaka « kemi » to « shimi ». Shimi ewuti na ndenge elobamaka na français.
Tokoki koloba ete :
Kemi ezali nzebi (science) oyo eyekolaka bobongolani pe nguya oyo ekotaka to ebimaka na mabongolani yango.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *