Kopona po na kimonoko-ya-mboka

Ezali na likambo oyo tango nazali komona yango, ezali kopesa ngai mwa mawa pe kanda makasi.

Uta 23/09/2018 CENI ya ekolo RD Congo abimisaki

bakombo ya bato oyo basengi bapona bango.

Ezali na ndelo misato :
1) Tata to Mama Mokonzi ya ekolo
2) Molobeli na ndelo ya ekolo
3) Molobeli na ndelo ya etuka.

Nazali komona bato kokumisa songolo pe kofinga pakala. Moto azalaki kokumisa lobi, lelo akomi kofinga ye. Bato bafingaka songolo likopa lobi, lelo bakomi kofingana.

Nameki nasosola soki ezali penza posa ya kobongisa mboka nde ezotinda moto akumisa candidat songolo to pakala.

Kasi na sima ya poso mibale ya campagne, yak ososola maloba ya bato, nayei komona ete, ezali nde likambo ya monoko ya mboka moko.

Okomona moto azali kosala lokola azali kolanda alima ya makambo, nzoka nde, na se ya motema na ye, eloko oyo ezali kotinda ye azala na moto songolo, ezali likambo ya monoko ya mboka.

Kasi moto moko te alingi kondima polele ete, eloko oyo ozali kokumisa Bemba, Katumbi, Tshisekedi, Fayulu, Kamerhe, Shadary, Muzito, eza monoko ya mboka.

Tango mosusu, bozali na ye ekolo moko te, kasi, soki tolandi na bozindo, ezali po noko na yo, yaya na yo to mama-leki na bino nde aza na likopa, yango nde ezotinda yo okumisa.

Nalobi te ete, Mungala akoki kokumisa Mungala te. Nalobi bongo te. Nalobi te ete, Muluba akoki kokumisa Muluba te. Te nalobi bongo te.

Kasi, nalingi te, okanisa ete, ozali kokosa biso, nzoka ozali komikosa yo moko.

Olobi ozokumisa Mutetela wana po makanisi na ye ezali malamu. Yo pe oza Mutetela. Naboyi te.

Nalingi omiyeba na kati na yo, ezala polele na molimo na yo ete, ozokumisa Ye po bozali na Ye ekolo moko.

Soki ezali polele na mayele na yo ete eloko ezotinda yo okumisa moto wana ezali po bozali kaka ekolo moko, yo moko omiyeba : ndelo ya bozoba na yo, ndelo ya kibolole na yo pe ndelo ya bolema na yo.

Yo moko omiyeba ete, babomi-mboka oyo yo ofingaka, oyo osilisaka loposo, ezala na tembe te na molimo pe na mayele na yo ete : ozali na molongo ya bato oyo bazali koboma Congo.

Eloko oyo kino na moyi ya lelo, nanu oyibi te, ezali kaka po nanu batie yo na ebonga ya koyangela te.

Ezali likambo ya yo na yo moko. Okoki koloba na yo na polele ete eza bongo te. Yo mutu okoyeba.

Ngai eloko nalingaki komonisa awa, ezali kaka, yo moko liboso ya kitala-tala, mituna : moto oyo nazali kokumisa, eloko nini ezotinda ngai nandima ete, akobongisa mboka? Ezali po tozali ekolo moko ? Ce que nazali tina te.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *