Eza bozoba to kibolole? Alima (Logique) ya mwana na mwana azwa bendana.

sanza ngumaSikoyo na Congo, tozali na eleko ya : “mwana na mwana azwa partie na ye, abendana”. Elingi koloba nini ? Tango moto nyonso azali koluka akoma mokonzi, to azali na mwa ndambo ya kimokonzi, posa na ye ya liboso ezali : “awa ngai nakolia ndenge nini ?” Moto pe akotelemela likanisi yango, azali te. Ekomi nde mayele. Soki osali bongo te, ozali zoba!

Na kesi ya leta bambongo ezali kobima po na kobongisa banzela. Na libanda, banzela ezali kaka ya kokufa. Ozwi mbongo ya bato nyonso, omemi yango epayi na yo. Yo, na mwasi na yo, na bana na yo, bolie yango. Baleki, bayaya, bamama-leki, batata-basi, batata-leki pe batata-kulutu, bango nyonso, libota mobimba, babelemi po osalisa bango. Oyo ya kobela, opesi mbongo ya lopitalo, oyo ya mbongo ya kelasi opesi, oyo bazali na nzala opesi. Mingala mike mike pe epayi, basi oyo ya pembeni, bango basengaka na ndenge ya muke te. “mwana muninga, mawa te”.

Sima na yango, okoyoka moto nyonso koloba ; “antuka mboka oyo ekobonga te”. Ekobonga ndenge nini, soki bino nyonso, na yo moto ozotanga makambu nakomi, bino nyonso, alima (logique) se moko :”nazwa partie na nga, nabendana.” Okobendana wapi? Po, likonda oyo ebimi na désordre eliamaka na désordre. Lobi ekoya, mpiaka. Mpiaka ekozinga yo ndenge moko na baninga nyonso oyo yo omelaki bambongo na bango.

Liloba mosusu toyokaka mingi : “Nzambe azosala!” Wana ozali komikosa, Nzambe azosala te. Soki olandi elimboli ya Bakristu : Asi asala, akela mokili na mikolo motoba, na mokolo ya sambo apemaka”. Soki olandi elimboli ya Bakoko, “Nzambe atia mibeko oyo etambusaka mokili. Otosi yango opusani, otosi yango te, ebebeli yo.” Lelo tosi tokoma soki na mokolo ya zomi, yo ozozela nzambe asala. Olingi asala nini ? Apesi yo mboka, ozobebisa yango, ozozela Nzambe asala? Eza bozoba to osi okomi bolole?

Po na yango, moflato to matolo ezosala ete, moto azali na makanisi ya malamu ya kopesa, kasi abombi yango. Azobanga kolobela mokonzi ete : “Mokonzi, nzela oyo azali kolanda ezali malamu te.” Soki alobi bongo, mokonzi akolongola ye na ezungulukelo (circuit). Ameli mayele pe bwanya na ye. Akoma na ye kaka moto ya mabanga. Akopesela mokonzi na ndenge moko ete, moflato ya renard liboso na aigle kutu muke. Wana pe ye mokonzi yango, zoba lokola soki ndenge nini, asepeli.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *