Excellence akangi nzela na Kitokimosi

Kende na ebandeli ya lisolo

Tango tokomi na ndelo ya Kitokimosi, tokutani lisusu na nzela ya kokangama. Motuka moko ya monene penza elingaki elongwa na balabala 24 po ekota na nzela moko ya

mabele. Sima na yango elekaki molayi. Mayele akota mbala moko ezalaki te. Tango azobaluka, bamitshunga n’a ye n’a sima bazali koyebisa motuka oyo ezalaki kolanda, ezela po ye asala manœuvre. Ezalaki 4×4 moko ya mwindu.

Tata oyo azalaki kokumba yango, alingi kotelema te. Ketch oyo ezalaki kolanda 4×4, atekemi mosika po 4×4 ezwa ndenge ya kozonga. Mituka oyo ezalaki kowuta UPN etelemi mosika. Mituka oyo ezalaki kowuta Selembao, etelemi mosika. Tata oyo ya 4×4, na kazaka ya malonga, apusi motuka na ye penza na sima ya motuka oyo ya monene. Mayele ya kosala ezali te.

Afanda nye te, tata oyo 4×4 azali koganga :
– Ngai nakozonga sima te. Ye amonaki te ke mutuka na ye ezali molayi? Po na nini na mboka oyo mito na bino esalaka te? Oyo penza mboka moko ya bato ya maboma.

Bato nyonso bazotala ye ndenge azoloba. Bazoyebisa ye:
– Zonga kaka sima ‘tee!

Français etoki na Monoko. Alobi ete, tango azalaki kosala thèse na ye na France, makambo ya boye ezalaki te. Tango akendeki kosala lokola Diplomate na Johansburg, amona désordre ya boye te.

He! bato batanga pe batambola bazali ! Kasi, amitanga te, amitambola te. Mabe amonaka kaka libanda.

Mwana mobali moko tozalaki na ye, na kati ya taxi, akangi motema, akoki te. Akiti, akeyi, na koseka nyonso epayi ya tata oyo ya 4×4. Apesi ye mbote.

-Mbote Excellence.

Excellence atali ye, ameki kokanisa soki amona ye wapi. Makanisi eye te. Kasi mwana mobali yango alataki penza bopeto oyo ya bopeto.

Excellence azongiseli ye :
– Bonjour, dis, comment ça va ?

Ata tozalaki na ye na motuka ya ketch, na libanda ya ketch, soki otali ye, okomona akiti na mercedes to na BMW.

Alataki sapato ya mwa shokola ezali kongala mwa moke. Bambati oyo ya slim, oyo ekoma mikolo oyo ekanga mwa mipende, neti Langweta. Esala mwa taille basse kasi esimbama n’a mokaba ya malonga. Simisi na ye ya moyindo tuu. Moyindo ya mongusu ya kokawuka bapakola mafuta ya mbila. Simisi batonga yango ya kitoko penza. Suki na ye pe bakata penza ya malonga. Lolonzo na loboko.

– Mbote Excellence. okei ville ?
– Nazokende parlement, nazali na rendez-vous kuna.
– Excellence, Mutuka oyo ya munene ezokoka kolongwa te. Yo zonga mwa sima, comme ça ye pe azonga po asala manœuvre.
– Nakozonga te. il faut ateyama.
– Ho, wana opénaliser biso nyonso, Excellence.

Excellence azwaki kutu temps ya koyanola mabe te. Mwana mobali oyo akangi ye na kingo, abimisi ye na motuka, akeyi kobwaka ye na libulu oyo ezalaki na mopanzi. Abambami gbi, na koganga nyonso na monoko ya mboka. Français eye te. Engambe, akoti na 4×4, akotisi embrayage, azongisi motuka sima sima. Abalusi motuka, alongoli yango na nzela, akeyi kodindisa yango na terrassé po etika nzela polele.

Motuka monene ebongami, ezongi mwa sima, ezwi penza ndenge ya kokita n’a nzela ya mabele. Nyonso esalami na pete, ezwi ata miniti mitano te. Excellence epayi akendeki kobwakama, bana ya Selembao babonza ye bilamba, miniti ya kotanga. Mwana mobali oyo azongi na taxi tozalaki, mopila pe atumba. Tozomona kaka na mosika ndenge bazali kobonza 4×4.

Ezalaki lokola na ndoto. Mopila na bato mibale mosuusu oyo bazalaki na motuka, bakumisi mwana mobali oyo. Ye ya ngana, motema etondaki na kanda, makasi ya koloba ezalaki te. Ngai, nafandi kaka nye po nazalaki na eloko ya kobakisa te. Nazalaki kaka kotala. Ezalaki lokola nazalaki kotala filime balongola maloba.

Tango tokomi na UPN, ngai nasengi bakitisa ngai na ekotelo oyo ya liboso. Nzela ezalaki mokuse po na kokoma na esika ya koyangana nazalaki na yango. Koyangana esengalaki ebanda na 9h. Esi tokomaki 9h30. Nazalaki komilobela ete, nakosenga kaka baninga bolimbisi na ndenge nakomaki na sima ya tango. Tango nakomi na esika ya koyangana, ata moto moko te. Nazalaki moto ya liboso. Nafandi kaka nye. Nabendi kiti, nafandi.

Une réflexion au sujet de « Excellence akangi nzela na Kitokimosi »

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *