Congo eee! Hé? 1

Lobi na tongo, nayaki kotala chérie na ngai Pipina. Nakomi liboso ya lopango na bango, namoni bato batondi.

 

Bazali kolobaloba, misusu bazali koganga, lokola nde bazali koswana. Napusani pembeni na bango, nazali koluka nzela ya koleka po na kokota na lopango, kasi kaka ezalaki makasi, nzela ya koleka ezalaki te. Moto pe nayebi kati na bango azalaki te. Natie matoyi malamu, nayoki pe ete, lingala na bango, ezalaki elobeli ya Kinshasa te. Ezalaki lokola elobeli ya Baswahili.
Namoni mwana mobali moko, ye azalaki koloba te. Akangi maboko na tolo, elongi ya kokanga. Nabangi po na kosolisa ye. Kasi moto oyo azalaki koyoka ezalaki kaka ye.

Napusani pe natuni ye:
– Mbote mon frère!
– Mbote!
– Nayaki kotala bato oyo bazalaka awa, kasi namoni bato ebele liboso ya lopango. Likambo nini?
– Ozotuna ngai soki likambo nini? Yo, shida yako nini? Yo nani otuna ngai?
– Te, natuni yo nde po nayeba. Nalingi nde nayeba soki bakolo lopango bazali. Limbisa ngai soki nalobi mabe.
– Yo pe bazwaki mbongo na yo?
– Mbongo?
– Tata na bango azalaki kosala na Beni. Alobaki bapesa ye bambongo, akotinda bana na bango bakende kotanga na Etats-Unis. Akima na mbongo, abunga. Eleki poso moko, bamoni ye na ngulupa ya bato oyo bazali koya kobomaka bato na Beni.
– Na Beni?
– Ee, na Beni! Na ndenge bazoboma bato kuna, ye pe bato bakanisi ke ayei kosalisa bango, nzoka ye pe suka na mobomi.

Ekweleli ngai lokola libanga ya monene. Tata wana? Tata oyo ya kimya bongo? Vieux L’Etat? Ameli batu mbongo na Beni? Azali na likopa ya basimba-mandoki na Beni? RDC eee!

à suivre

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *