Bisika bikawuka… Mokolo ya Liboso…Tongo etani na pwasa

Nazoyoka yango na mosika. Ezali kopusana malembe-malembe. Nasutuki. nazalaki na pongi. Nzoka nde bato ya ndako ya nzambe oyo ezalaka pembeni na biso, bazalaki kosambela.

Namiyoki mawa !

Ngonga ya mitano ya tongo, ye azali kobengana milimo mabe, azali kotinda bango na bisika bikawuka. Koganga nini wana ! Lokola nde azomona penza milimo yango, asimbeli bango fimbu, bazali kolinga kokende te, kanda na ye ezali kaka komata, mongongo na ye pe, ezali kaka komata. Sikoyo nakomi koyoka penza polele, makambo azali koloba na losambo na ye :

« Moto ekitela bango, ezikisa misala na bango ya mabe, ebebisa mabota na bango tii na 5ème génération, fire, fire, bazika rakarabatshikorookaka … Na kombo na Yesu, misala na bango ya mabe, Ezika na moto na yo, banguna na ngai, basambwa, babeba, natindeli bango moto ya molimo mosantu, ezikisa bango, ebebisa misala na bango… »

Wana ngai, pongi nyonso esili. Lokola pe na suku esika nalalaka, etinda-malili ezalaka te, molunge ya makasi ezalaki. Nayoki lokola kotungana, nazoyeba te nasala nini ! Nalongwe na pongi kasi bapekisi boongo na ngai ekanisa, ebongisa mokolo. Na kolemba nyonso, natelemi, namilobeli :

« Oyo koloka te ? Moto mobimba, banda abandaki kobengana milimo, milimo yango ekendaka pe te. Akoki kobongola losambo te ? Kaka kozikisa misala ya bato, akoki kozwa tango te ya kosenga Nzambe bolamu na ye moko ? « 

Nakoti na kikoso ezalaki kaka na suku na ngai. Nakobi komilobela :

« Nasukola kaka… ezali na mukolo… nakosomba penza mama na ampli. Nakotia miziki ya Lutumba… te, oyo ya Lutumba ezalaka kimya… Nakotiela bango penza ndombolo ya Maison Mère na oyo ya BCBG, suka na ndombolo, ebongo natala soki fire na bango batindaka ekoleka nzela nini ! Maladi ! »

Na mosika nazali koyoka bato ya takisi-bisi pe bateki ya nzela bazali kobelela :

« Pont-Gabi Victoire, Pont-Gabi Victoire… Gambela Victoire… Selembao… »

« Ya Lopango yango oyo kombo, ya lopango yango oyo kombo… »

« Savoka eleki… savoka eleki… matembele eleki…, pondu eleki… »

Pongi esili, nasilisi pe kosukola. Napangusi nzoto, nalati bilamba pe nayei na epemelo, naluka eloko ya kolia. Bato oyo, na badémon na bango, bakeisi ngai mosala tongo-tongo. Nakende kaka po natika koyoka makelele na bango, tokoya kobebana pamba.

Landela kotanga lisolo

Une réflexion au sujet de « Bisika bikawuka… Mokolo ya Liboso…Tongo etani na pwasa »

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *