Analyse ya nzembo « proclamation » ya Ngatsié Stervos eyembami na Papa Wemba

Ngatsié StervosTomeka kobakisa maloba na maloba ya Alanga-nzembo Ngatsié Stervos, na loyembo na ye “Proclamation”. Na nzembo oyo, Ngatsié Stervos abeti lisolo ya moto oyo akende kobika na mboka mosika. Awumeli na mboka mopaya, azongaka Kinshasa te. Bato bakoma kotuna : “Boni mwana, ayaka te?” Na sima ya bamvula, azwi mokano ya kozonga Kini.

Na nzembo oyo, Ngatsié ameki kososola litomba ya mobembo na mboka mopaya. Ye oyo afandaki tango molayi na mboka mopaya, tango akani kozonga, eloko nini alengeli ?

Alanga-nzembo alobi boye : “Yo na mputu, Kelasi te.” Na maloba oyo, ezali komonisa polele ete, po na Ngatsié, ndenge mwana oyo awumelaki na Poto, asali kelasi te, ezali likambo ya malonga te. Asalaki kelasi te, Ngatsié azali kozongisa motuna oyo etungisaka mingi na likambo ya mobembo na mboka mopaya : okendeki, ozongi na nini? Mboka ezela nini? Oyekoli nini kuna okendeki?

Na sima na yango, po na Alanga-nzembo, moto oyo akendeki tango molayi na mboka ya bapaya, ata ko asalaki kelasi te, ezalaki malamu ndenge asalaki mosala. Kasi Alanga-nzembo, asepeli te na ndenge mobembi na biso akani kosalela mosolo na ye. Litomba ya mosala na ye, atie yango na nzela ya malamu te.

Yango wana, alanga-nzembo akobi na bolobaka : “Obeti libanga, Ozwi motete, Osombi bilamba, Owelisi mbangu, kokende na vacances.”  Motete oyo azwi na motoki na ye, asombeli na yango bilamba pe aweli mbangu kokende kopemisa nzoto na mboka. Ngatsié asepeli na yango te. Amonisi polele, tina nini oyo mwana oyo awumeli azongaka te, tina nini azali kozonga : “Po basi balandaka yo, Po baloba tala Parisien, Wana omoni succès.”

Po na Ngatsié, mobembo ezali lokola momekano. Bilembo ya mobembo esakolamaka na Kinsshasa pe na Mfoa (Brazzaville). Yango wana, Ngatsié abeleli : “Nzoka na Mputu eza examen, Jour ya proclamation na Kinshasa, Jour ya proclamation na CFA”. Otamboli, otamboli, esengeli, tango okozonga, esakolama polele : olongi to okweyi.

Liboso ya kopusana mosika na lisosoli na ye, Ngatsié atuni ntina ya bomoyi na biso bo bato na mokili. Alobi ete tozali baleki-nzela. “Na mokili baninga, ngo tolingana. Tozali bapassager. Toyokana.” Elingi koloba ete, makambo tozali kosala, toyebaka ete, tokoleka, nini tokotikela mokili? Po baoyo balekaki liboso na biso, basalaki pe batikelaki biso.

Epesi ye nzela ya kozongisa na makanisi na biso ete, koko na ye Ngaliema, akutanaki na Stanley. Lokuta oyo Stanley akosaki koko na ye, yango nde ememelaki biso bwale. “ Tango Stanley ayaka na Kini, Akutanaka na koko na ngai, Koko Ngaliema ”. Ngalima alukaki po na ye moko te, alukaki nde lobiko ya Ekolo. Ata ko bongo, akosamaki na Stanley.

Na sima na yango, Ngatsié alakisi bozongi ya malamu. Soki okeyi na mboka mopaya, kozonga na yo esengeli ezala na molongo. Oyeba ete, ekozonga yo, onyokwama te. Osila ngala te. Yango wana, alobi ete, kozonga na ye na Kin, asengeli kozala na ndako, motuka pe mwa eloko ekotisaka mbongo ezanga te. “Nakoya na Kini, jour yango. Ndako na ngai eza na yango. Bagnole na ngaï eza na yango. Kamwa esika ekotisaka mbongo ezanga te. Ezanga te, Ezanga te.”

Kasi kokamwa, Alanga-nzembo, alela bilamba. Ata ko apesi toli, ata ko azwi mikano ndenge na ndenge, ata ndako ezali, ata motuka ezali, ata eloko ekotisaka mosolo ezangi te, nyonso wana malamu, kasi na sanduku na ye, molato etondi.

Sekele ekomonana, mokolo ya sima, tango akokatisa na Mfoa (Brazzaville). Alanga-nzembo asopi molongo ya bakombo ya bilamba pe basapato oyo ye akolata. “Nakokata CFA jour ya après. Nakolata na ngai ensemble ya Cuiranta, bien signé…”. Nyonso oyo apekisaki na ebandeli, yango nde Alanga-nzembo asukisi na yango.

Toloba nini ? Andimi yango sikoyo, to, toli na ye etikali na molongo ? : « Banzele yango tour à tour, Lubwaku baninga tour à tour ». Elingi koloba ete, alanga-nzembo ayebi nini esengeli po na moto oyo akendeki kofanda na mboka mopaya. Tango akozonga, eloko nini esengeli azala na yango. Kasi amonisi panzi-misato ya etamboli ya likolo-likolo : « elamba – basi – Lubwaku”.

Toloba nini ? Mwana oyo ayaka te, mwana oyo baboti batunaki na ebandeli ya lisolo, mwana yango ezali ye moko, Ngatsié Stervos ? Kozonga na ye Kinshasa ekomi nde elaka oyo Adu Elenga asakolaki po na bonsomi na biso ? « Ata nkalé, ata Niéré. Atandele, départ yango, Nakoya na Kin. »

Toyebi ete, liboso y aye kozongisa molimo na Nzakomba, Ngatsié azongaki Kinshasa. Wana, ekomi lisolo mosusu.Ngatsié Stervos

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *