Ndenge nini mbisi ya moke akoki kolia mbisi ya monene?

Toza na kati ya ebale.
Mbisi ya monene azali na posa ya kolia bambisi ya mike.

Soki oza mbisi ya moke
Okosala ndenge nini po mbisi ya monene elia yo te?

Soki mbisi na mbisi ezobunda na ndenge na yango, bazali kaka bilei po na mbisi ya monene.
Akolia moko na tongo, mosusu na midi mosusu na pokwa.

Soki atondi te akangi ya mibale, ya misato, tii akotonda.

Soki olobi opakata, eza kaka likambo ya ngonga.
Po mbisi ya monene aza kaka moko te.
Bambisi ya minene, na ebale, bazali ebele.

Epayi ozokima, okokutana pe na mbisi mosusu ya monene, akolia yo ezanga kokakola to kosamba.

Kosambela eza na lisungi te. Na mbisi ya monene, na mbisi ya moke,
bino nyonso bokelama na Nzambe. Tango yo ozosenga obika, mbisi ya monene pe azosenga akufa nzala te. Nzambe asalisa nani?

Oyo akobika, eza oyo akososola pe akosalela mibeko ndenge mokili etambolaka.

Bambisi ya mike, esengeli bazala liboke.
Bakendeke koluka bambisi ya minene.
Basangelaka bango moko moko.

Boza ngulupa na kati ya ebale. Bozolukisa mbisi ya monene. Bomoni mbisi ya monene aza ye moko. Bosangeli ye, bodyoti-dyoti ye, akufi
Bolié ye.

Soki bomoni bambisi ya minene bazali lisanga,
boluka ndenge ya kotia bango na songi-songi to na kidiba po bapalangana.

Po, komikosa te, bambisi ya minene pe bazosala bongo.

Ata oleli
Ata obeleli
Oyo mokili ya Nzambe
Mokili na yo te
Mibeko na yo te
Nde bakosalela.

Laisser un commentaire

Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *